Huurvoorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de verhuur van rijplaten en draglineschotten, voorzover deze voor of bij het sluiten van deze huurovereenkomst schriftelijk van toepassing zijn verklaard.
Mondelinge afspraken, afwijkingen of aanvullingen van het bepaalde in de overeenkomst en deze daarbij geldende algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze van geval tot geval uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door de opdracht van huurder op grond van de aanbieding c.q. overeenkomstig de op dat moment geldende huurtarieven, danwel door een nadere schriftelijke overeenkomst.
Indien huurder de opdracht mondeling heeft verleend, geeft de verhuurder met de verhuurbon een schriftelijke opdrachtbevestiging die als een bewijs van de overeenkomst zal dienen. Indien niet binnen 8 dagen na dagtekening van de verhuurbon de juistheid daarvan wordt ontkend, zijn partijen aan de overeenkomst gebonden. Hetzelfde geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken terzake van de overeenkomst.
2.3 Huurder draagt het risico voor juiste uitvoering van opdrachten die mondeling, telefonisch, telegrafisch, digitaal danwel per telefax zijn verleend.

3. Algemene verplichtingen van partijen
3.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder het gehuurde materiaal zoals dat schriftelijk op de verhuurbon nader is gespecificeerd (verder: gehuurde materiaal) in huur af te staan, gelijk huurder zich verbindt het gehuurde materiaal van verhuurder in huur aan te nemen en het gehuurde materiaal na beëindiging van de huur terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
3.2 Indien meer dan één (rechts)persoon als huurder optreedt, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening aan de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. Huurtijd
4.1 De huur wordt aangegaan voor een periode van minimaal 2 weken (5 werkdagen per week)
4.2 De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip, danwel op de datum dat het gehuurde materiaal of een eerste gedeelte daarvan, desgewenst eerder ter beschikking van huurder wordt gesteld.
4.3 De huur eindigt na afloop van de bepaalde datum, danwel, voorzover later, op de datum waarop het gehuurde materiaal in zijn geheel door verhuurder is terug ontvangen, danwel ingeval van beschadiging, zodra de schriftelijke opdracht tot reparatie is ontvangen.

5. Huurprijs en overige vergoedingen
5.1 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs volgens op dat moment geldende huurtarieven en alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende vergoedingen tijdig te betalen. De overeengekomen huurprijs is exclusief omzetbelasting.
5.2 Indien het gehuurde materiaal, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurder wordt afgehaald, of aan huurder kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs verschuldigd.
5.3 Indien het gehuurde materiaal voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt teruggeleverd, is nochtans de huurprijs over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
5.4 Huurder is voorts verschuldigd conform het in de overeenkomst genoemde tarief per gewichtseenheid terzake van – laadkosten
– loskosten bij teruglevering

en voorzover van toepassing: – ingevolge artikel 10, reinigingskosten etc.
– overeenkomstig artikel 12, herstelkosten en verlies
– vergoeding van overige schade c.q. van hetgeen huurder overigens terzake van de overeenkomst verschuldigd is
– retourkosten terzake kraangebruik en uitsorteren, voorzover efficiënte lossing van het gehuurde materiaal dit noodzakelijk maakt.

6. Aansprakelijkheid, overmacht
6.1 Gedurende de huur is het materiaal vanaf het laden voor transport tot en met het lossen bij teruglevering voor rekening en risico van de huurder.
6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade (waaronder verlies) aan of door het gehuurde materiaal toegebracht en door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (vervolg) schade ten gevolge van oponthoud en/of al dan niet gedeeltelijke stilligging van het bedrijf van verhuurder, ongeacht of huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen.
6.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade die tijdens de huur aan derden is berokkend door het gehuurde materiaal bij het gebruik, opslag danwel transport daarvan.
6.4 Verhuurder is jegens huurder niet aansprakelijk voor
– enigerlei schade, hetzij direct, hetzij indirect, door gebreken aan het gehuurde materiaal, van welke aard dan ook, zichtbaar of onzichtbaar en de gevolgen daarvan;
– bedrijfs- c.q. vervolgschade die huurder mocht lijden als gevolg van verzuim of vertraging in de levering; levering slechts een deel van het gehuurde materiaal, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van het verhuurde.
6.5 Verhuurder is evenmin jegens huurder aansprakelijk indien verhuurders wanprestatie wordt veroorzaakt door overmacht, waartoe ook bedrijfsstoringen bij verhuurder, wanprestatie door toeleveranciers of vervoerders en stakingen bij verhuurder, toeleveranciers of vervoerders wordt gerekend.
Verhuurder verplicht zich om huurder zo spoedig mogelijk van het ontstaan van overmacht op de hoogte te stellen. Indien de overmachtstoestand, al dan niet onderbroken, langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Huurder heeft in dat geval nimmer enig recht op vergoeding van enige schade.

7. Keuring en hoedanigheid
7.1 Verhuurder verplicht zich het gehuurde materiaal in goede staat ter beschikking te stellen. Indien omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan huurder slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de verhuur van de betrokken materialen normaal en gebruikelijk is.
7.2 Huurder heeft het recht om het gehuurde materiaal voor zijn rekening te keuren of te doen keuren vóór de aanvang van de huur en/of tijdens het laden van het gehuurde materiaal.
7.3 Ingeval van afkeuring zal door verhuurder zo mogelijk vervangend materiaal worden geleverd.
7.4 Indien de huurder van het recht tot keuring geen gebruik maakt, wordt het gehuurde materiaal geacht te zijn afgeleverd in goede staat en volgens overeengekomen aantallen, afmetingen en eventuele verdere specificaties als aangegeven op de met het gehuurde materiaal meegeleverde verhuurbon.

8. Vervoer en vervoerskosten
8.1 Levering geschiedt af opslag van verhuurder. Het transport naar en van de plaats van aflevering, zijn derhalve met inbegrip van het laden en lossen aldaar voor rekening en risico van de huurder.
8.2 Indien verhuurder bij het einde van de huur verlangt dat het gehuurde materiaal naar een andere plaats wordt afgeleverd dan aanvankelijk overeengekomen, is huurder gehouden daaraan te voldoen. In dat geval zal verhuurder echter aan huurder de kosten van dat vervoer vergoeden, voorzover die meer bedragen dan het geval zou zijn geweest bij vervoer naar de aanvankelijk overeengekomen plaats.
8.3 Indien enig transport van het gehuurde materiaal wordt verzorgd of geregeld door verhuurder in opdracht van huurder, is verhuurder voor door hem of de door hem ingeschakelde vervoerder gemaakte fouten in geen enkel opzicht aansprakelijk jegens huurder.
8.4 Huurder verplicht zich om zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke vergunningen van daartoe bevoegde autoriteiten, indien het gehuurde materiaal over de openbare weg moet worden vervoerd.

9. Onderhouds- en verzekeringsplicht van de huurder
9.1 Huurder is verplicht het gehuurde materiaal aan het einde van de huur in dezelfde staat terug te leveren als huurder dit van verhuurder heeft ontvangen.
9.2 Deze verplichting van huurder omvat mede:
– het gehuurde materiaal voor eigen rekening in behoorlijke en bedrijfswaardige staat te houden;
– een behoorlijke bewaking van het gehuurde materiaal, ook buiten de werkuren;
– het gehuurde materiaal in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het gehuurde materiaal geschikt danwel bestemd is.

Waardevermindering, reparaties en vernieuwingen, veroorzaakt door onbehoorlijk gebruik, overbelasting, onvoldoende onderhoud, onvakkundig gebruik, ook al s een en ander gebleken, resp. noodzakelijk gebleken na afloop van de huur, komen voor rekening van de huurder.
9.3 Huurder verplicht zich om tijdens de huur, daaronder begrepen het laden en lossen, zorg te dragen voor volledige verzekering van het gehuurde materiaal tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, onder andere tengevolge van brand. Deze verzekering dient ook een dekking tegen wettelijke aansprakelijkheid te bevatten.
Huurder is desgevraagd verplicht de polis en premiekwitanties m.b.t. de verzekering aan verhuurder te tonen en een eventuele vordering op de verzekeraar terzake van een uitkering tot zekerheid aan verhuurder te cederen.

10. Gebruikslocatie, (grond)vervuiling
10.1 Huurder is slechts gerechtigd om het gehuurde materiaal te gebruiken op de overeengekomen locatie(s).
Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst onmiddellijk schriftelijk ontbonden te verklaren indien het materiaal naar een andere locatie wordt verplaatst.
Verhuurder heet ingeval van ontbinding niettemin de keuze om met huurder een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan terzake van een andere locatie van het oorspronkelijk gehuurde materiaal.
10.2 Gebruik van het gehuurde materiaal in het buitenland is slechts toegestaan met uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Alle extra risico’s en kosten die uit het vervoer naar en terug alsmede het gebruik in het buitenland voortvloeien zij voor rekening van de huurder.
10.3 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is huurder niet gerechtigd het gehuurde materiaal te gebruiken op locaties waar sprake is van chemisch- of anderszins vervuilde of besmette grond en/of grondwater.
10.4 Indien het gehuurde materiaal wordt gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde of besmette grond is huurder verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van het gehuurde vóór teruglevering. Deze verplichting geldt ook indien huurder na aanvang van de huur bekend wordt met de vervuiling, danwel indien deze vervuiling pas bij teruglevering van het gehuurde materiaal wordt geconstateerd.
Verhuurder is bevoegd bij constatering van vervuiling, het gehuurde bij teruglevering niet te accepteren en deze op kosten van huurder door te sturen naar een in overleg met de “Dienst Centraal Milieubeheer Moerdijk” aan te wijzen plaats en/of locatie.
10.5 Overigens is huurder aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde materiaal toegebracht als gevolg van verontreiniging of besmetting, waaronder in ieder geval begrepen extra reinigingskosten, alsmede kosten van reiniging, afvoer of vernietiging van de verspreide vervuiling in de bodem en/of grondwater op het terrein waarop de verhuurder het teruggeleverde materiaal heeft opgeslagen, hoe en door wie ook veroorzaakt met inbegrip van alle (vervolg) schade tengevolge van oponthoud en/of al dan niet gedeeltelijke stilligging van het bedrijf van verhuurder of derden ongeacht of huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen.

11. Teruglevering
11.1Huurder is verplicht het gehuurde bij beëindiging van de huur in dezelfde staat en geheel gereinigd terug te leveren. Na gebruik op chemisch of anderszins vervuilde of besmette grond dient het gehuurde materiaal bovendien volledig te zijn gereinigd.
Huurder heeft het recht de toestand van het teruggeleverde tijdens de lossing door een deskundige te doen vaststellen. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt zal hij genoegen nemen met de schriftelijke opgaaf door verhuurder m.b.t. de toestand en het aantal teruggeleverde materiaal en het daarvan ontbrekende.
11.2 Huurder verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor teruglevering van het gehuurde materiaal, verhuurder daarvan in kennis te stellen, waarbij verhuurder plaats en tijd van teruglevering zal aangeven. Indien verhuurder hieromtrent nalaat mededeling te doen, dient het gehuurde materiaal op het opslagterrein van verhuurder te worden teruggeleverd.
11.3 In ontvangstneming door verhuurder van het gehuurde materiaal bij teruglevering door huurder, laat de aanspraken van verhuurder, terzake van vergoeding van schade onverlet.

12. Schade
12.1 Onder schade aan het gehuurde materiaal wordt in ieder geval begrepen het verlies en alle kosten voor herstel of reparatie die door verhuurder moeten worden gemaakt om het teruggeleverde materiaal weer in een naar oordeel van verhuurder vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur.
12.2 Ingeval van schade aan het gehuurde materiaal is de huurder verplicht deze aan verhuurder te melden.
12.3 Huurder is verplicht aan verhuurder de schade te vergoeden op basis van een door verhuurder te verstrekken gespecificeerde opgave van het bedrag van de schade en de berekening die daaraan ten grondslag ligt. Huurder wordt geacht met deze opgave akkoord te gaan, tenzij deze binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk bericht zich niet met de opgave te kunnen verenigen.
12.4 De hierbovengenoemde verplichting neemt huurder onder meer en met name op zich:
– voor het geval het gehuurde materiaal door welke oorzaak dan ook zijn krom getrokken, gebogen of anderszins verwrongen zijn, of anderszins beschadigd zijn;
– voor het geval het gehuurde materiaal bij teruglevering ernstig is vervuild;
In bovenstaande gevallen heeft de verhuurder de bevoegdheid het teruggeleverde materiaal geheel of gedeeltelijk af te keuren c.q. te weigeren terug te nemen, met de verplichting dat de huurder daarvoor een schadevergoeding aan verhuurder betaalt.
12.5 Indien en voorzover door verhuurder desgevraagd aan huurder terzake een nader gespecificeerde schriftelijke opgave van de schade wordt verstrekt, zullen de hieraan verbonden kosten voor rekening van huurder komen.

13. Betalingen
13.1 Huurder verplicht zich om binnen 30 dagen na factuurdatum van elke nota die hij van verhuurder zal ontvangen deze aan de verhuurder zonder enige aftrek of beroep op verrekening aan verhuurder te voldoen.
13.2 Bij overschrijding van deze betalingstermijn is verhuurder gerechtigd om over het uitstaande bedrag een vertragingsrente te berekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, gelijk aan het percentage van het door de Nederlandse Bank gehanteerde promesse-disconto plus 3%.
13.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de huurder.
13.4 Eventuele reclames geven geen recht de betaling op te schorten.

14. Zekerheidsstelling
14.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor te allen tijde – ook wanneer de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd – zekerheid te verlangen, binnen een door hem te stellen termijn, overeenkomstig de eisen van verhuurder voor de juiste en tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst.
14.2 De zekerheid blijft alsdan van kracht tot het tijdstip waarop de huur is beëindigd.

15. Overdracht, rechten
15.1 De verhuurder blijft eigenaar van het gehuurde materiaal. Huurder mag het kenteken voorzover aangebracht, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van de verhuurder kan blijken, niet verwijderen.
15.2 Huurder is verplicht tegenover derden, zoals beslagleggende schuldeisers te doen blijken van het eigendomsrecht van het gehuurde materiaal van verhuurder, zodra het gevaar bestaat, dat een derde het gehuurde materiaal gaat beschouwen als eigendom van huurder. Huurder verplicht zich in dat geval de verhuurder onverwijld hierover te informeren.
Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van verhuurder tegenover derden komen voor rekening van huurder.
15.3 Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde materiaal te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door verhuurder, terwijl de oorspronkelijke huurder eerst dan van zijn verplichtingen is ontslagen, wanneer door verhuurder van nieuwe huurder een getekende verklaring is ontvangen waaruit het volgende nadrukkelijk blijkt:
1. Aantal stuks, afmetingen en staat waarin ontvangen.
2. Overname-datum.
3. Vermelding van werk.
4. Bekendheid van tarieven en voorwaarden.

16. Ingebreke blijven huurder
16.1 Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval huurder:
1. handelt in strijd met enige bepaling van de huurovereenkomst;
2. in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslag wordt gelegd of op enige andere wijze buiten staat geraakt zijn verplichtingen na te komen dan wel de bedrijfsuitoefening staakt, of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt.
16.2 In een geval als in het voorafgaande lid bedoeld, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te beëindigen.

Verhuurder heeft in het eerste lid 1 genoemde geval bovendien de keuze om in plaats van ontbinding, van huurder nakoming met schadevergoeding te vorderen of zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten zonder dat verhuurder tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Huurder is tevens verplicht de schade die verhuurder hierdoor lijdt te vergoeden waarin mede wordt begrepen gederfde winst, rente en kosten.
16.3 Het in voorgaande leden bepaalde laat onverlet het recht van verhuurder
– om terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen huurder op grond van overeenkomst verschuldigd is geworden;
– alle overige rechten van verhuurder terzake van tekortkoming door huurder elders in deze voorwaarden of overeenkomst bepaald.

17. Slotbepalingen
17.1 Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen, welke daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Breda.